A Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyek esetében hatósági eljárás lefolytatásához talajvédelmi terv elkészítésére van szükség. A mezőgazdasági művelési ágban lévő ingatlanokat érintő, és talajvédelmi hatósági engedélyezést maga után vonó tevékenység esetében elkészítendő talajvédelmi terv szakmai követelményeiről a Talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008 (VII.18.) FVM rendelet határoz. A ConTerra Mérnöki Iroda – a 181/2009 (XII.30.) FVM rendelet alapján – saját hatáskörben az alábbi talajvédelmi szakértői jogosultsági területeken végez szakértői tevékenységet:

  • talajvédelmi terv készítése a humuszos termőréteg mentéséhez

A humuszos termőréteggel rendelkező, a beruházás során összesen a 400 m2-t meghaladó beépítésre kerülő földterület igénybevétele esetén, – különösen ipari, mezőgazdasági, településfejlesztési, közlekedési, bányászati, vízügyi beruházások – valamint egyéb tevékenységek során földmunkák végzésekor humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni. A humuszos talajréteg mentésére irányuló talajvédelmi terv a beruházás engedélyezése céljából készített – a humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat tartalmazó – tervrész megalapozására szolgál oly módon, hogy meghatározza egyrészt a mentendő humuszos talaj mélységét és minőségét, javaslatot tesz a mentendő humuszos talaj mennyiségére, valamint – a tervezővel, beruházóval egyeztetve – a mentett humusz hasznosíthatóságának módjára (90/2008 (VII.18.) FVM rendelet, 2. melléklet 2.4. pont).

  • talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz és újrahasznosításhoz

Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a beavatkozások által érintett, összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos- és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében, amelyek a mezőgazdasági használattól eltérő beavatkozások miatt károsodtak és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek (90/2008 (VII.18.) FVM rendelet, 2. melléklet 2.5. pont).

  • talajvédelmi terv készítése mezőgazdasági területek vízrendezéséhez

Indokolt a talaj vízháztartásának vízrendezéssel történő szabályozása, ha a termőföld művelési ágának megfelelő hasznosítása a kedvezőtlen vízháztartási viszonyok miatt tartósan akadályoztatva van. A helyszíni talaj-felvételezés szabályai a tervezett műszaki megoldások függvényében eltérő mezőszerű drénezés, valamint céldrénezés alkalmazásának esetében (90/2008 (VII.18.) FVM rendelet, 2. melléklet 2.9. pont).

  • talajvédelmi terv készítése erózió elleni műszaki beavatkozások megvalósításához

Az erózió elleni műszaki védelem megvalósításának célja a lejtő felszínén mozgó víz helyben tartása vagy kártétel nélküli elvezetése műszaki talajvédelmi beavatkozások, létesítmények megvalósításával. A műszaki talajvédelmi létesítmények különösen a teraszok, sáncok, övárkok és vízmosáskötések sűrűségét, méretezését a talajvédelmi terv alapján az engedélyezési tervben kell meghatározni (90/2008 (VII.18.) FVM rendelet, 2. melléklet 2.10. pont).